(svetovalnica) Kako lahko starši upravljajo s premoženjem mladoletnega otroka?

Marsikateri starš je prepričan, da ima pri upravljanju premoženja mladoletnega otroka zvezane roke in da je za vsak premik naložb treba pridobiti dovoljenje centra za socialno delo (CSD). Pa res?

 

Denimo, da ima mladoletni otrok v lasti delnice ali točke vzajemnega sklada. Ali starši potrebujejo dovoljenje centra za socialno delo za upravljanje njegovega premoženja? Pojasnjuje Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Ljubljana-Center.

»Starševska skrb se nanaša tudi na upravljanje otrokovega premoženja, kar pomeni, da lahko starši za otrokov denar kupijo vrednostne papirje, položijo sredstva na bančni depozit, oddajo nepremičnino v najem, ipd.. To je tudi zapisano v družinskem zakoniku (147. člen DZ). Tako ustvarjeno premoženje (obresti, dividende, najemnino), ki predstavljajo »plodove od drevesa«, smejo starši uporabiti za otrokovo preživljanje, vzgojo, izobraževanje, izjemoma pa tudi za potrebe družinske skupnosti, če nimajo zadosti sredstev za preživljanje (148. člen DZ).

V primeru, ko želijo starši odsvojiti ali obremenili stvari iz premoženja otroka, lahko to storijo le zaradi otrokovega preživljanja, vzgoje in izobraževanja ali če to zahteva druga otrokova korist (npr. šolanje, zdravljenje).

Starši v nobenem primeru ne potrebujejo soglasja CSD. Potrebno je biti pozoren le na to, ali starš pri sklepanju pravnega posla morda poleg sebe zastopa tudi otroka. V takem primeru mora otroka zastopati drugi od staršev ali pa mu je treba postaviti kolizijskega skrbnika, ki pa nujno potrebuje dovoljenje CSD. Starša skupaj, sporazumno in v korist otroka izvajata ta del starševske skrbi, vendar velja, da lahko otroka pri sklenitvi pravnega posla (posebej, ko je treba hitro ukrepati npr. zaradi padanja vrednosti delnic) zastopa le eden od staršev.

Kadar se starša glede upravljanja ne moreta sporazumeti, sta si nasprotnih mnenj, takrat jima pri tem lahko pomaga center za socialno delo, mediator, končno pa o tem odloči sodišče (151. člen DZ) v postopku o sporu glede izvrševanja starševske skrbi.

Vse navedeno ne pomeni, da je premoženjska korist otroka nezavarovana, saj sta jo dolžna poleg staršev varovati CSD in sodišče (153. člen DZ), in sicer tako, da lahko sodišče na predlog ali po uradni dolžnosti izreče ukrepe za zaščito otrokove koristi: odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika, lahko jim prepove upravljanje z otrokovim premoženjem ali odsvojitev ali obremenitev otrokovega premoženja (2.odst.171.člena DZ).«

Če želite vedeti več o finančni vzgoji otrok in prevzgoji starše, poslušajte serijo epizod